OV13850摄像头模组
1320W像素,MiPi接口,适配Firetly-RK3399、Firetly-RK3288、AIO-3399J、AIO-3288J开源板
该商品最多可使用 19900 灯泡来抵扣 199 元

产品参数

 

  温馨提示  :该配件已支持Android系统,以及3399系列的Ubuntu系统

 

                        适配Firefly系列开源主板: Firefly-RK3399、Firefly-RK3288;

 

                     适配AIO系列开源主板: AIO-3399J、AIO-3288J。

 

 

OV13850摄像头DataSheet、底板原理图 :

Firefly-RK3399摄像头资料&固件 :

Firefly-RK3288摄像头资料&固件